โครงสร้างคณะกรรมการ

 

คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ประกอบด้วย

๑.  (ผู้บัญชาการทหารอากาศ แต่งตั้ง)           ประธานกรรมการ

๒.  จก.กบ.ทอ.                                               รองประธานกรรมการ

๓.  จก.ชย.ทอ.                                    กรรมการ

๔.  จก.ขส.ทอ.                                    กรรมการ

๕.  รอง จก.กบ.ทอ.                              กรรมการ

๖.  รอง จก.ชอ.                                    กรรมการ

๗.  รอง ผอ.ศวอ.ทอ.                             กรรมการ

๘.  ผอ.สนผ.กร.ทอ.                             กรรมการ

๙.  ผอ.สนผ.กบ.ทอ.                             กรรมการและเลขานุการ

๑๐.  ผอ.กนผ.สนผ.กบ.ทอ.                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

Visitors: 20,178