ข่าวกิจกรรมพลังงานทดแทน ทอ.

การจัดการความรู้ด้านพลังงานทดแทน          

 • คณก.พลังงานทดแทน ทอ.ตรวจติดตามโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากหลุมฝังกลบขยะ

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบของกองทัพอากาศ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปร่วมกับบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี
 • คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานชีวมวล อบรมให้ความรู้ด้านพลังงานชีวมวล ณ กองบิน ๒๑

  นาวาอากาศเอก เดชา หักขุนทศ นายทหารปฏิบัติการประจำ กรมขนส่งทหารอากาศ ในฐานะคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานชีวมวล เดินทางไปอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานชีวมวล ให้แก่เจ้าหน้าที่
  กองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
 • การสัมมนาการใช้งานและบำรุงรักษา Solar cell

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ห้องเรียน ๑ แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๐ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจาก ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน กองบิน ฝูงบิน สถานีรายงาน และสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพอากาศที่ได้รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองทั้งในยามปกติและยามขาดแคลนพลังงานตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) โดยวัตถุประสงค์ของการสัมมนา เพื่อให้บุคลากรของหน่วยต่าง ๆ ในหน่วยงานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับทราบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งมีส่วนประกอบย่อยในระบบได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (ระบบ Grid backup, Grid connect และ Stand Alone) ฯลฯ
 • ประธานกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

  พล.อ.อ.อำพล อิ่มบัว ประะธานกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดยมีคณะ จนท.ทำงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.ให้การต้อนรับและจัดการบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 4 ก.ค.60 ณ ศูนย์การเรียนฯ ศวอ.ทอ.
 • คณก.พลังงานทดแทน ทอ.เยี่ยมชมกิจการพลังงานทดแทน ม.ราชภัฏเชียงใหม่และ ม.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ นำคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม (Asian Development College for Community Economy and Technology หรือ adiCET) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Research and Development Institute-Nakornping, Chiang Mai University หรือ ERDI-CMU) ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานทดแทนระหว่างกองทัพอากาศกับหน่วยงานด้านสถาบันการศึกษา โดยมี ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม และ รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้ทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจการด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศให้มีก้าวหน้าและสร้างความยั่งยืนต่อไป

ความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เมื่อวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว  ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ นำคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม (Asian Development College for Community Economy and Technology หรือ adiCET) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Research and Development Institute-Nakornping, Chiang Mai University หรือ ERDI-CMU) ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานทดแทนระหว่างกองทัพอากาศกับหน่วยงานด้านสถาบันการศึกษา โดยมี ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม และ รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้ทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจการด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศให้มีก้าวหน้าและสร้างความยั่งยืนต่อไป

Visitors: 8,091