ข่าวกิจกรรมพลังงานทดแทน ทอ.

ความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เมื่อวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว  ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ นำคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม (Asian Development College for Community Economy and Technology หรือ adiCET) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Research and Development Institute-Nakornping, Chiang Mai University หรือ ERDI-CMU) ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานทดแทนระหว่างกองทัพอากาศกับหน่วยงานด้านสถาบันการศึกษา โดยมี ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม และ รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้ทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจการด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศให้มีก้าวหน้าและสร้างความยั่งยืนต่อไป

 • พิธีเปิดสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ในฐานะประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ร่วมพิธีเปิด “สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า” จากโซลาร์เซลล์ ก้าวสู่ CMU Smart City-Clean Energy มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อผลักดันนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การใช้งานสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกองทัพอากาศในฐานะผู้มีส่วนร่วมในโครงการ CMU Smart City / RTAF Smart Wing ได้ร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้
  ทั้งนี้การชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ 1 คัน สามารถชาร์จไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตรต่อครั้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อนได้มากถึงร้อยละ 20 โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) จากพลังงานโซล่าเซลล์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถูกออกแบบและติดตั้งให้สามารถรองรับยานยนต์ได้ทั้งรถแบบ Hybrid ที่มีการใช้ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน Plugin Hybrid (PHEV) และรถไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้า 100% ซึ่งรองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานยุโรปและญี่ปุ่น โดยใช้เวลาในการชาร์จแต่ละครั้งประมาณ 30-40 นาที สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 5 ที่นั่ง
 • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างกองทัพอากาศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1.ความร่วมมือในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มขีดความสามารถการดาเนินการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานของทั้งสองฝ่าย
  2.เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากร ด้านพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการที่แต่ละฝ่ายขาดแคลน โดยอยู่ภายใต้ข้อกาหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ และไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของ กองทัพอากาศ
  3.เพื่อการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจพัฒนาร่วมกันให้มี คุณภาพ มาตรฐานและปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย
  พลังงาน
  4.เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

  ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยกองทัพอากาศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งบุคลากรเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การประสานงานและใช้ทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกองทัพอากาศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อีกทั้งการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการบูรณาการด้านการวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานร่วมกัน รวมถึงการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างกองทัพอากาศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอบรมสัมมนาการใช้งานและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาการใช้งานและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียน ๑ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
 • รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ฯ

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน ๒ กองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

  โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน ๒ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย โดยกองทัพอากาศได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งออกแบบระบบของโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ในการสร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภายในกองบิน ๒ และกระจายพื้นที่การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้งขนาดเล็กให้กับชุมชนอีกด้วย

  สำหรับการดำเนินโครงการฯ เป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อจัดการขยะ ซึ่งกำลังแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี และประเทศสวีเดน เป็นต้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบอื่น โดยอาศัยกระบวนการหมักย่อยสลายทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์หรือความสกปรก ทำให้ความสกปรกลดลงและได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยขยะอินทรีย์ที่คัดแยกออกมาได้จะถูกนำเข้าระบบหมักย่อย ส่วนขยะประเภทอื่น เช่น โลหะหรือพลาสติกที่ย่อยสลายยาก จะถูกคัดแยกและรวบรวมไปจัดการต่อไป

  โดยสามารถแยกกระบวนการทำงานได้เป็น ๔ ระบบ ได้แก่
  ๑. ระบบบริหารจัดการขยะ ด้วยการใช้เทคนิคการแยกวัสดุออกจากกัน สามารถแยกขยะออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ๑) ขยะส่วนที่หนัก (Heavy Fraction) ได้แก่ โลหะ ไม้ ขวดพลาสติก และวัสดุอนินทรีย์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก เช่น เศษผัก, เปลือกผลไม้ ๒) ขยะส่วนที่เบา (Light Fraction) จะถูกส่งต่อไปแยกขยะ เช่น กระดาษ และถุงพลาสติก ๓) ขยะส่วนที่ละเอียด ขยะส่วนที่เหลือมาจะถูกส่งไปตามสายพานและแยกชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กที่ปะปนด้วยเทคนิคแยกวัสดุด้วยแม่เหล็กดูด เช่น เศษฝาเบียร์ ตะปู ออกไป โดยทุกๆ ขั้นตอนในระบบแยกขยะ จะมีระบบดูดกลิ่นและฝุ่นละออง เพื่อลดกลิ่นและการฟุ้งกระจายของฝุ่นภายในอาคาร
  ๒. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในขั้นตอนต่อไป ขยะอินทรีย์จะถูกนำไปหมักย่อยในถังปฏิกรณ์แบบแห้ง โดยมีปริมาตร ๙๐๐ ลบ.ม. รองรับอัตราการป้อนวัสดุหมัก ๑๐ ตัน/วัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละ ๑,๕๕๐ ลบ.ม./วัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันละ ๒,๕๐๐ หน่วย โดยก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจะถูกกักเก็บไว้ในบอลลูนพลาสติกแบบ ๒ ชั้น อยู่ส่วนบนของบ่อหมัก สามารถกักเก็บก๊าซชีวภาพได้ ๘๐๐ ลบ.ม. รองรับแรงดัน ๒,๐๐๐ Pascal สำหรับตะกอนส่วนที่ย่อยสลายไม่หมดจากระบบก๊าซชีวภาพ จะถูกนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยดูดส่งไปที่ระบบหมักย่อยแบบปิดที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เช่น น้ำซะขยะ น้ำเสียจากศูนย์กสิกรรม และน้ำส่วนหนึ่งที่หมักย่อยแล้วจะถูกสูบไปพ่นในระบบหมักย่อยแบบแห้ง เพื่อสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ในถังหมัก Hybrid Biogas Digester
  ๓. ระบบบำบัดก๊าซ กรองก๊าซ ดูดก๊าซ และระบบเผาก๊าซ จากนั้น ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จะถูกนำไปเก็บในถังสำรองก๊าซชีวภาพ โดยมีการติดตั้งถังควบคุมแรงดัน ซึ่งถ้ามีก๊าซส่วนเกินที่เหลือใช้ หรือไม่ได้นำมาผลิตไฟฟ้าในบางช่วงเวลา จะถูกนำไปเผาทิ้งอัตโนมัติที่ชุดเผาทิ้งก๊าซชีวภาพ ก๊าซที่อยู่ในถังสำรองนี้ จะถูกนำมาปรับปรุงคุณภาพก่อนนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า Hydrogen sulfide เพื่อดักฝุ่น ไอน้ำ และก๊าซไข่เน่า
  ๔. ระบบผลิตและส่งไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพที่รวบรวมไว้จะถูกผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องยนต์ขนาด ๒๕๐ kW จำนวน ๒ ชุด และส่งไปที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ kva ๓ phase ๕๐ Hz เพื่อใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่กองบิน ๒ ต่อไป

  ทั้งนี้ หากโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าให้กับกองบิน ๒ ได้ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับข้าราชการและครอบครัวของกองบิน ๒ ที่สำคัญยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า หากระบบไฟฟ้าหลักเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ กองบิน ๒ จะยังคงมีระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อดำรงภารกิจด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  จากนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาหน่วยงานระดับกองบินและโรงเรียนการบิน ให้เป็น “Smart Wing” ด้วยเทคโนโลยี “Smart Grid” ที่จะบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ใช้ทรัพยากรที่น้อยลง (Doing More with Less) รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกองบิน ๒ จะเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ ให้เป็น “Smart Wing 2” ต่อไป
 • คณก.พลังงานทดแทน ทอ.เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทน ม.ขอนแก่น

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานลม เยี่ยมชมการดำเนินการด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ระหว่าง ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การสัมมนาเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงพัสดุด้านพลังงานทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานของกองทัพอากาศให้เป็น “smart wing”

  คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ นำโดยพลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ จัดการสัมมนาเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงพัสดุด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานของกองทัพอากาศให้เป็น “smart wing” เมื่อวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI)

  การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงพัสดุด้านพลังงานของกองทัพอากาศ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวลและไบโอดีเซล รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานของกองทัพอากาศให้เป็น “smart wing” โดยพัฒนาหน่วยงานระดับกองบินและโรงเรียนการบินให้สามารถใช้ระบบโครงข่าย smart grid มาบริหารจัดการควบคู่ไปกับระบบพลังงานหลัก และพลังงานทดแทนในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้พลังงาน โดยการกำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยการพัฒนาระบบมาจากระบบโครงข่าย smart grid

  ทั้งนี้ระบบโครงข่าย Smart grid คือ การพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อการทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น หรือใช้ทรัพยากรที่น้อยลง มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ปลอดภัย มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีระบบสื่อสารสารสนเทศ (ICT) ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมอัตโนมัติเพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆมากขึ้นและสามารถตัดสินใจได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้กระบวนการเหล่านี้จะต้องเกิดขั้นทั่วทั้งระบบไฟฟ้าครอบคลุมระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และระบบผู้ใช้ไฟฟ้า

  นอกจากนั้นคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศยังได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำแนวทางในการบริหารจัดการการคัดแยกขยะไปพัฒนาและประยุกต์ใช้บริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศต่อไป
  ————————————————
  กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  3 สิงหาคม 2561
 • ตรวจติดตามการใช้งานกังหันลม

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
  พร้อมด้วย และคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานลม
  เดินทางไปตรวจติดตามการใช้งานกังหันลม
  ณ สถานีรายงานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 • โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ทำงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศให้การต้อนรับ ได้จัดการบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 • คณะนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้นปีที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ทำงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้จัดการบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
 • คณะนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้นปีที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ทำงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้จัดการบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

การจัดการความรู้ด้านพลังงานทดแทน          

Visitors: 14,925