ข่าวกิจกรรมพลังงานทดแทน ทอ.

 • ตรวจติดตามการใช้งานกังหันลม

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
  พร้อมด้วย และคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานลม
  เดินทางไปตรวจติดตามการใช้งานกังหันลม
  ณ สถานีรายงานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 • โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ทำงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศให้การต้อนรับ ได้จัดการบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 • คณะนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้นปีที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ทำงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้จัดการบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
 • คณะนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้นปีที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ทำงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้จัดการบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
 • สง.ปรมน.ทอ.เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  พลอากาศตรี สุพจน์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ (ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.) และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ชฤทธิพร คำหอม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (รอง ผอ.ศวอ.ทอ.) ให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
 • ผู้แทน คณอก.พลังงานแสดงอาทิตย์เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ Solar Rooftop

  ผู้แทนคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เกี่ยวกับ ข้อกำหนดการออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา จัดโดยสภาวิศวกรร่วมกับสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE) ระหว่าง ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมระบบโครงข่ายอัจฉริยะ Smart grid

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศและคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ Smart grid ที่ Shanghai Electric Distributed Energy Technology Co.,LTD. ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนบริษัท Shanghai Electric Distributed Energy Technology Co.,LTD. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๒ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
 • คณะศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศเยี่ยมชมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง

  พลอากาศตรี ยุทธชัย วัชรสิงห์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศพร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง กองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

การจัดการความรู้ด้านพลังงานทดแทน          

ความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เมื่อวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว  ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ นำคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม (Asian Development College for Community Economy and Technology หรือ adiCET) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Research and Development Institute-Nakornping, Chiang Mai University หรือ ERDI-CMU) ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานทดแทนระหว่างกองทัพอากาศกับหน่วยงานด้านสถาบันการศึกษา โดยมี ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม และ รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้ทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจการด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศให้มีก้าวหน้าและสร้างความยั่งยืนต่อไป

Visitors: 12,009