ข่าวกิจกรรมพลังงานทดแทน ทอ.

การจัดการความรู้ด้านพลังงานทดแทน          

 • คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศศึกษาดูงานสถาบันวิริยสิริเมธี (VISTEC)

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ นำคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศศึ่กษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นสถาบันการวิจัยชั้นแนวหน้า ในการสร้างบุคลากร นักวิจัย และอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ และองค์กรภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานระหว่างกองทัพอากาศกับหน่วยงานภายนอก โดยมี ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง
 • คณะกรรมการพลังงานทดแทนศึกษาดูงานศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร

  พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ นำคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานด้านกิจการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศต่อไป เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร จังหวัดระยอง
 • คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ด้านไบโอดีเซล ตรวจเยี่ยมกองบิน ๑

  พลอากาศตรี พีร์นิธิ จิรฐสุวรรณ รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซลของกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และแผนกขนส่งกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
 • คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ด้านไบโอดีเซล พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑

  คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ด้านไบโอดีเซล พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑
  พลอากาศตรี พีร์นิธิ จิรฐสุวรรณ รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทหารอากาศ ด้านไบโอดีเซล พร้อมด้วยคณะฯ รวม ๖ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซลของ
  กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ
  ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และแผนกขนส่งกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.2553-2568

  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ / ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.2553-2568 ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ
  ในการนี้ พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ การควบคุม กำกับดูแล และการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศในปี พ.ศ.2560 เพื่อสร้างความชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้กับกำลังพลหน่วยต่างๆ ของกองทัพอากาศ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่กองทัพอากาศได้ดำเนินการมาแล้วในด้านต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานไบโอดีเซล เป็นต้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้นำสู่แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ มุ่งสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน
 • คณอก.พลังงานทดแทน ทอ. ด้านพลังงานชีวมวล ได้จัดชุดช่างเดินทางไปซ่อมแซม และปรนิบัติบำรุงครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และชีวมวลที่กองบิน ๔๖ และ กองบิน ๔๑

  คณอก.พลังงานทดแทน ทอ. ด้านพลังงานชีวมวล ได้จัดชุดช่างเดินทางไปซ่อมแซม และปรนิบัติบำรุงครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และชีวมวลที่กองบิน ๔๖ และ กองบิน ๔๑ ระหว่างวันที่ ๙–๑๓ ม.ค.๖๐
 • คณอก.พลังงานทดแทน ทอ. ด้านพลังงานชีวมวล ได้จัดชุดช่างเดินทางไปซ่อมแซม และปรนนิบัติบำรุงครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และชีวมวลที่ รร.การบิน

  คณอก.พลังงานทดแทน ทอ. ด้านพลังงานชีวมวล ได้จัดชุดช่างเดินทางไปซ่อมแซม และปรนนิบัติบำรุงครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และชีวมวลที่ รร.การบิน ระหว่างวันที่ ๒๔–๒๗ ม.ค.๖๐
 • ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศนำผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง

  วันที่ 28 มกราคม 2560 พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทน ทอ. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)พร้อมสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง (โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมในส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมภูกระดึง ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาซึ่งระบบสายส่งไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึง ต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลขนาด 17.6 kVA เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 4.5 ลิตรต่อชั่วโมง คณะกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ จึงได้ดำเนินโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขนส่งน้ำมันจากพื้นราบทางเฮลิคอปเตอร์ ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 150 กิโลวัตต์ โดยแบ่งระบบติดตั้งเป็น 4 เฟส ขนาด 30, 20, 25 และ 75 กิโลวัตต์ ตามลำดับ โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ได้สนับสนุนงบจำนวน 13,470,000 บาท โดยมีขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3,000 ลิตรต่อเดือน ลดค่าใช้จ่ายน้ำมันหล่อลื่นได้ประมาณ 10,500 บาทต่อเดือน และลดค่าขนส่งเชื้อเพลิงทางอากาศได้ 240,000 บาทต่อเดือน รวมถึงยังเป็นแหล่งเรียนด้านพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไปด้วย

ความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้อง

 ผอ.สนพ.เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง

 

  ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)และโฆษกกระทรวงพลังงาน นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ.พร้อมสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง (โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมในส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง)ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีพลอากาศเอกอำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการฯ ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
      สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมภูกระดึงตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาซึ่งระบบสายส่งไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลขนาด 17.6 kVA เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 4.5 ลิตรต่อชั่วโมงคณะกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศจึงได้ดำเนินโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขนส่งน้ำมันจากพื้นราบทางเฮลิคอปเตอร์ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 150 กิโลวัตต์โดยแบ่งระบบติดตั้งเป็น 4 เฟส ขนาด 30, 20, 25 และ 75 กิโลวัตต์ ตามลำดับโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ได้สนับสนุนงบจำนวน 13,470,000 บาทโดยมีขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3,000 ลิตรต่อเดือนลดค่าใช้จ่ายน้ำมันหล่อลื่นได้ประมาณ 10,500 บาทต่อเดือนและลดค่าขนส่งเชื้อเพลิงทางอากาศได้ 240,000 บาทต่อเดือนรวมถึงยังเป็นแหล่งเรียนด้านพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปด้วย

 

พลังงานทดแทนอื่นที่น่าสนใจ


 • มีเทนไฮเดรต พลังงานทางเลือกใหม่ หรือ "น้ำแข็งไฟ" ถูกพบครั้งแรกนอกระบบสุริยะ ...

 • "Bio Jet Fuel" ลดมลพิษให้ท้องฟ้าใสสะอาด ...

 • “น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล” หรือ BTL (Biomass to liquid) ซึ่งสกัดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ...

Visitors: 7,447