ข่าวกิจกรรมพลังงานทดแทน ทอ.

การจัดการความรู้ด้านพลังงานทดแทน          

 • คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศศึกษาดูงานสถาบันวิริยสิริเมธี (VISTEC)

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ นำคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศศึ่กษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นสถาบันการวิจัยชั้นแนวหน้า ในการสร้างบุคลากร นักวิจัย และอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ และองค์กรภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานระหว่างกองทัพอากาศกับหน่วยงานภายนอก โดยมี ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง
 • คณะกรรมการพลังงานทดแทนศึกษาดูงานศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร

  พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ นำคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานด้านกิจการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศต่อไป เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร จังหวัดระยอง
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.2553-2568

  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ / ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.2553-2568 ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ
  ในการนี้ พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ การควบคุม กำกับดูแล และการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศในปี พ.ศ.2560 เพื่อสร้างความชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้กับกำลังพลหน่วยต่างๆ ของกองทัพอากาศ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่กองทัพอากาศได้ดำเนินการมาแล้วในด้านต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานไบโอดีเซล เป็นต้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้นำสู่แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ มุ่งสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน
 • คณอก.พลังงานทดแทน ทอ. ด้านพลังงานชีวมวล ได้จัดชุดช่างเดินทางไปซ่อมแซม และปรนิบัติบำรุงครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และชีวมวลที่กองบิน ๔๖ และ กองบิน ๔๑

  คณอก.พลังงานทดแทน ทอ. ด้านพลังงานชีวมวล ได้จัดชุดช่างเดินทางไปซ่อมแซม และปรนิบัติบำรุงครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และชีวมวลที่กองบิน ๔๖ และ กองบิน ๔๑ ระหว่างวันที่ ๙–๑๓ ม.ค.๖๐
 • คณอก.พลังงานทดแทน ทอ. ด้านพลังงานชีวมวล ได้จัดชุดช่างเดินทางไปซ่อมแซม และปรนิบัติบำรุงครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และชีวมวลที่ รร.การบิน

  คณอก.พลังงานทดแทน ทอ. ด้านพลังงานชีวมวล ได้จัดชุดช่างเดินทางไปซ่อมแซม และปรนิบัติบำรุงครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ และชีวมวลที่ รร.การบิน ระหว่างวันที่ ๒๔–๒๗ ม.ค.๖๐
 • ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศนำผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง

  วันที่ 28 มกราคม 2560 พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทน ทอ. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)พร้อมสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง (โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมในส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมภูกระดึง ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาซึ่งระบบสายส่งไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึง ต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลขนาด 17.6 kVA เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 4.5 ลิตรต่อชั่วโมง คณะกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ จึงได้ดำเนินโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขนส่งน้ำมันจากพื้นราบทางเฮลิคอปเตอร์ ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 150 กิโลวัตต์ โดยแบ่งระบบติดตั้งเป็น 4 เฟส ขนาด 30, 20, 25 และ 75 กิโลวัตต์ ตามลำดับ โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ได้สนับสนุนงบจำนวน 13,470,000 บาท โดยมีขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3,000 ลิตรต่อเดือน ลดค่าใช้จ่ายน้ำมันหล่อลื่นได้ประมาณ 10,500 บาทต่อเดือน และลดค่าขนส่งเชื้อเพลิงทางอากาศได้ 240,000 บาทต่อเดือน รวมถึงยังเป็นแหล่งเรียนด้านพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไปด้วย
 • คณะครูและนักเรียนจ่าอากาศเยี่ยมชมศูนย์ฯ

  พลอากาศโท สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยได้จัดการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯ และจัด จนท.นำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ต.ค.๕๙
 • คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.รังสิต เยี่ยมชมศูนย์ฯ

  พลอากาศตรี ชฤทธิพร คำหอม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยได้จัดการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯ และจัด จนท.นำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ ๙ พ.ย.๕๙
 • การประชุม คณก.พลังงานทดแทน ทอ. ครั้งที่ ๕/๕๙

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
  ด้านพลังงานทดแทน และแผนการดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๘ของอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานในการผลิต และอนุรักษ์พลังงานที่เป็นวงรอบอย่างชัดเจน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมประชาพิเคราะห์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานชีวภาพ

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยนายวรพงศ์ วราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวเปิดการประชุมประชาพิเคราะห์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานชีวภาพ (Biomass & Biogas) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานประกอบการและนักศึกษาในสาขาพลังงานชีวภาพ เข้าร่วมแสดงความเห็นต่อการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพดังกล่าว เป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องจรัสเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อศูนย์วิจัยและจัดการทางด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055 – 963552 – 3 ในวันและเวลาราชการ
 • หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นต้น รุ่นที่ ๒๑ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นต้น รุ่นที่ ๒๑ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดย น.อ.สุชีพ จันทอง รอง ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนแบบต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.
 • คณะกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ตรวจเยี่ยม สร.สมุย

  พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจการพลังงานทดแทนของสถานีรายงานสมุย โดยมี นาวาอากาศโท สรรเสริญ หมายสุข ผู้บังคับสถานีรายงานสมุยให้การต้อนรับ จัดการบรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59 ณ สถานีรายงานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • คณะกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ตรวจเยี่ยม สร.ภูเก็ต

  พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจการพลังงานทดแทนของสถานีรายงานภูเก็ต โดยมี นาวาอากาศโท พิริยธรณ์ สุวรรณรุจิ ผู้บังคับสถานีรายงานภูเก็ต ให้การต้อนรับ จัดการบรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59 ณ สถานีรายงานภูเก็ต
 • กรมพลังงานทดแทนและคณะอาจากย์ ม.เชียงใหม่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  น.อ.รัฐ วะนะสุข เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ. ต้อนรับคณะข้าราชการ สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙
 • โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๓/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๓/๕๙ จำนวน ๑๐๐ คน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.นำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.
 • โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๔/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๔/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดยมี น.อ.รัฐ วะนะศุข ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.นำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนด้านต่าง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เม.ย.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.
 • คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๗๒ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๗๒ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.จัดการบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนด้านต่าง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เม.ย.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.
 • โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๕/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๕/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดยมี น.อ.รัฐ วะนะศุข ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.นำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนด้านต่าง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ค.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.

ความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้อง

 

โครงการ “ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพจัดแถลงข่าวผลสำเร็จและความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนทีได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงานกับกระทรวงกลาโหม โดยมีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประหยัดพลังงานโดยรวมได้ถึง ๒๐ ล้าน kWh หรือประมาณ ๙๓๘ ล้านบาทต่อปีแล้วยังช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพอากาศ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแถลงข่าว

 ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน หรือ พพ. ได้เป็นประธานจัดแถลงข่าว โครงการใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติประกอบด้วย พล.ท.วราห์  บุญญะสิทธิ์ รองเสนาธิการทหารบก ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพบก พล.อ.อ.สุรศักดิ์  มีมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พล.ท.ธนเดช  เหลืองทองคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการผลิตและใช้พลังงานทดแทนที่แต่ละหน่วยงานเพื่อความมั่นคงแห่งชาติมีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินการตลอดระยะเวลาเกือบ 
๒ ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ในฐานะประธานคณะกรรมการทดแทนกองทัพอากาศได้แถลงว่าการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาดำเนินโครงการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในหลายหน่วยงาน เช่น สถานีรายงานโทรคมนาคม สถานีเรดาร์ กองบิน ฐานบิน โรงเรียนการบินและอุทยานการบิน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหลักได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปีซึ่งหมายถึงการลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งเคยประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของหนี้ค่าไฟ เพราะฉะนั้นงบประมาณค่าไฟในส่วนที่ลดลงจะช่วยให้กองทัพอากาศนำไปพัฒนากิจการส่วนอื่นได้ต่อไป

หลังจากการแถลงผลสำเร็จผ่านไป นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้นำคณะตัวแทนหน่วยงานความมั่นคงซึ่งร่วมแถลงข่าวไปชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการบางส่วนที่รับผิดชอบโดยกระทรวงพลังงานและสถาบันการศึกษาซึ่งได้นำมาจัดแสดงในห้องแถลงข่าวโดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยรวมแล้วการดำเนินงานในชุดโครงการต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะส่งผลให้สามารถประหยัดด้านพลังงานเป็นจำนวนรวม ๒๐,๕๕๒,๑๓๑ kWh หรือ ๙๓๘,๕๖๙,๐๒๘ บาทต่อปี

 

พลังงานทดแทนอื่นที่น่าสนใจ


 • มีเทนไฮเดรต พลังงานทางเลือกใหม่ หรือ "น้ำแข็งไฟ" ถูกพบครั้งแรกนอกระบบสุริยะ ...

 • "Bio Jet Fuel" ลดมลพิษให้ท้องฟ้าใสสะอาด ...

 • “น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล” หรือ BTL (Biomass to liquid) ซึ่งสกัดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ...

Visitors: 6,825