ข่าวกิจกรรมพลังงานทดแทน ทอ.

การจัดการความรู้ด้านพลังงานทดแทน          

 • คณะครูและนักเรียนจ่าอากาศเยี่ยมชมศูนย์ฯ

  พลอากาศโท สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยได้จัดการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯ และจัด จนท.นำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ต.ค.๕๙
 • คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.รังสิต เยี่ยมชมศูนย์ฯ

  พลอากาศตรี ชฤทธิพร คำหอม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยได้จัดการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯ และจัด จนท.นำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ ๙ พ.ย.๕๙
 • การประชุม คณก.พลังงานทดแทน ทอ. ครั้งที่ ๕/๕๙

  พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
  ด้านพลังงานทดแทน และแผนการดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๘ของอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานในการผลิต และอนุรักษ์พลังงานที่เป็นวงรอบอย่างชัดเจน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ
 • หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นต้น รุ่นที่ ๒๑ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นต้น รุ่นที่ ๒๑ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดย น.อ.สุชีพ จันทอง รอง ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนแบบต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.
 • คณะกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ตรวจเยี่ยม สร.สมุย

  พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจการพลังงานทดแทนของสถานีรายงานสมุย โดยมี นาวาอากาศโท สรรเสริญ หมายสุข ผู้บังคับสถานีรายงานสมุยให้การต้อนรับ จัดการบรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59 ณ สถานีรายงานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • คณะกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ตรวจเยี่ยม สร.ภูเก็ต

  พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจการพลังงานทดแทนของสถานีรายงานภูเก็ต โดยมี นาวาอากาศโท พิริยธรณ์ สุวรรณรุจิ ผู้บังคับสถานีรายงานภูเก็ต ให้การต้อนรับ จัดการบรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59 ณ สถานีรายงานภูเก็ต
 • กรมพลังงานทดแทนและคณะอาจากย์ ม.เชียงใหม่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  น.อ.รัฐ วะนะสุข เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ. ต้อนรับคณะข้าราชการ สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙
 • โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๓/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๓/๕๙ จำนวน ๑๐๐ คน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.นำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.
 • โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๔/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๔/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดยมี น.อ.รัฐ วะนะศุข ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.นำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนด้านต่าง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เม.ย.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.
 • คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๗๒ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๗๒ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.จัดการบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนด้านต่าง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เม.ย.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.
 • โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๕/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

  คณะเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๕/๕๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. โดยมี น.อ.รัฐ วะนะศุข ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.นำเยี่ยมชมอาคารพลังงานทดแทนด้านต่าง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ค.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.

ความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้อง

 

โครงการ “ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพจัดแถลงข่าวผลสำเร็จและความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนทีได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงานกับกระทรวงกลาโหม โดยมีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประหยัดพลังงานโดยรวมได้ถึง ๒๐ ล้าน kWh หรือประมาณ ๙๓๘ ล้านบาทต่อปีแล้วยังช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพอากาศ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแถลงข่าว

 ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน หรือ พพ. ได้เป็นประธานจัดแถลงข่าว โครงการใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติประกอบด้วย พล.ท.วราห์  บุญญะสิทธิ์ รองเสนาธิการทหารบก ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพบก พล.อ.อ.สุรศักดิ์  มีมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พล.ท.ธนเดช  เหลืองทองคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการผลิตและใช้พลังงานทดแทนที่แต่ละหน่วยงานเพื่อความมั่นคงแห่งชาติมีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินการตลอดระยะเวลาเกือบ 
๒ ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ในฐานะประธานคณะกรรมการทดแทนกองทัพอากาศได้แถลงว่าการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาดำเนินโครงการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในหลายหน่วยงาน เช่น สถานีรายงานโทรคมนาคม สถานีเรดาร์ กองบิน ฐานบิน โรงเรียนการบินและอุทยานการบิน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหลักได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปีซึ่งหมายถึงการลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งเคยประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของหนี้ค่าไฟ เพราะฉะนั้นงบประมาณค่าไฟในส่วนที่ลดลงจะช่วยให้กองทัพอากาศนำไปพัฒนากิจการส่วนอื่นได้ต่อไป

หลังจากการแถลงผลสำเร็จผ่านไป นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้นำคณะตัวแทนหน่วยงานความมั่นคงซึ่งร่วมแถลงข่าวไปชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการบางส่วนที่รับผิดชอบโดยกระทรวงพลังงานและสถาบันการศึกษาซึ่งได้นำมาจัดแสดงในห้องแถลงข่าวโดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยรวมแล้วการดำเนินงานในชุดโครงการต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะส่งผลให้สามารถประหยัดด้านพลังงานเป็นจำนวนรวม ๒๐,๕๕๒,๑๓๑ kWh หรือ ๙๓๘,๕๖๙,๐๒๘ บาทต่อปี

 

พลังงานทดแทนอื่นที่น่าสนใจ


 • มีเทนไฮเดรต พลังงานทางเลือกใหม่ หรือ "น้ำแข็งไฟ" ถูกพบครั้งแรกนอกระบบสุริยะ ...

 • "Bio Jet Fuel" ลดมลพิษให้ท้องฟ้าใสสะอาด ...

 • “น้ำมันเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล” หรือ BTL (Biomass to liquid) ซึ่งสกัดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ...

Visitors: 6,092